ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom, Polska
+48 483661949
sekretariat@slo1.pl

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać już od 15 maja do 19 czerwca 2023  r.

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty należy złożyć od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach do 12 lipca 2023 r.

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 21 lipca 2023 r.

W terminie od 21 lipca do 26 lipca 2023 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca od 31 lipca do 23 sierpnia 2023 r.

W podstawowym i uzupełniającym terminie postępowania rekrutacyjnego nie obowiązuje opłata wpisowego.

Kartę zgłoszeniową kandydata należy przesłać na adres e-mail sekretariat@slo1.pl

Karta zgłoszeniowa   WORD   PDF
Zgoda na przetwarzanie danych wizerunkowych ucznia   WORD   PDF
Oświadczenie o płatności czesnego za szkołę   WORD   PDF
Rezygnacja z zajęć Wychowania do życia w rodzinie   WORD   PDF
Wniosek o organizację zajęć z Religii lub Etyki   WORD   PDF