ul. Sandomierska 20, 26-600 Radom, Polska
+48 483661949
sekretariat@slo1.pl

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Sandomierska 20
2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) Każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
6) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
7) Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
8) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
9) Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.